POWRÓT

SEMESTR VI

Modelowanie i symulacja dynamiczna w środowisku Inventor - analizy dynamiczne


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Krzywka i zawór


 

Krzywka i zawór

   

Ćwiczenie 3 - Symulacja dynamiczna w środowisku Inventor

Cele ćwiczenia

Modyfikacja pozycji startowej zaworu

   Ograniczenie ruchu zaworu może wpłynąć na efekt działania siły ciężkości i siły aplikowanej przez sprężynę. Uwaga: Siła od sprężyny działa pomiędzy dwoma elementami w odróżnieniu do siły ciężkości, która działa na wszystkie części mechanizmu.

 • W przeglądarce obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy na Połączenie pryzmatyczne i wybierz Właściwości.
 • Kliknij zakładkę dof 1 (T) (ss - stopień swobody, dof - degree of freedom)

Domyślnie, zakładka Edytuj ustawienia początkowe jest wybrana.

 • W polu Pozycja, wprowadź 8 mm.

Zawór znajduje się teraz bliżej podstawy podpory. Nadal występuje napięcie wstępne sprężyny, której długość swobodna wynosi 50 mm.

 • Kliknij OK.
 • W oknie dialogowym Odtwarzacz Symulacji, wybierz Uruchom.

Wprowadź połączenie obrotowe

   Program nie może automatycznie utworzyć odpowiedniego połączenia pomiędzy krzywką a podporą ponieważ w środowisku zespołu nie istniały żadne wiązania pomiędzy tymi częściami. Ponieważ jest tylko jeden stopień swobody (obrót) w tym połączeniu, wykorzystane zostanie Połączenie obrotowe

 • Kliknij, Przewiń do początku i wybierz Tryb konstrukcyjny.
 • Kliknij Wstaw połączenie.
 • Z listy rozwijalnej wybierz Połączenie obrotowe.
 • Obróć model taka by widzieć tył krzywki i zaworu.

   Możesz wybrać komponenty w dowolnej kolejności. Jednakże, program determinuje zakres ruchu porównując układ odniesienie połączenia drugiego wybranego komponentu z odpowiadającym mu układem w pierwszym komponencie.

 • Wybierz krawędź cylindryczną na podstawie.

   Układ odniesienia połączenia pojawia się na podstawie. Ze względu na wybór, układ umieszczony jest w środku okręgu, osie X i Y są na płaszczyźnie okręgu a oś Z jest prostopadła do tej płaszczyzny.

 • W oknie dialogowym, w części Komponent 2, kliknij Wybierz.
 • Wybierz krawędź cylindryczną na krzywce.
 • Kliknij OK.

   Program przesunął komponent 2 do komponentu 1, tak, że układy odniesienia połączenia się pokrywają I jest tylko jeden, obrotowy, stopień swobody.

 • Powróć do widoku izometrycznego.

Wprowadź połączenie kontaktowe

Zostanie utworzony kontakt pomiędzy krzywką a zaworem. Upewnij się, że szkice są widoczne.

 • Z menu widok, w zakładce Widoczność, wybierz Widoczność obiektu i zaznacz Szkice 2D (jeżeli nie są zaznaczone).
 • Kliknij Wstaw połączenie.
 • Wybierz połączenie Kontakt 2D.
 • Wybierz krawędź (szkic) na krzywce.
 • W oknie dialogowym, w części Komponent 2, kliknij Wybierz.
 • Wybierz szkic okręgu na górze popychacza zaworu.

Uwaga! W przypadku wystąpienia błędu "Wybrana krzywa nie jest zamknięta", należy edytować zawór, Szkic 2, zrzutowaną krawędź zamienić na konstrukcyjną, narysować okrąg lub łuk, koncentryczny z wcześniejszą krzywą i odpowiednio przyciąć.

 • Kliknij OK.

W przeglądarce, pojawi się nowe połączenie w grupie Połączenia kontaktowe.

 • Zmień widok na Widok z przodu.
 • W przeglądarce, kliknij prawym przyciskiem myszy, na Kontakt 2D, i wybierz właściwości.

Domyślnie to połączenie jest włączone i uwzględnione we wszystkich symulacjach.

 • Kliknij odwróć normalną, taka by oś Z była skierowana na zewnątrz krzywki.

Dzięki temu program wie, że jest to powierzchnia zewnętrzna.

   Domyślnie, współczynnik restytucji ustawiony jest na 0.8, co jest odpowiednie dla tej symulacji. Restytucja wyraża zależność pomiędzy normalną, względną prędkością pomiędzy dwoma komponentami przed kontaktem i normalną względną prędkością po kontakcie. Jest to współczynnik bezwymiarowy. Współczynnik ten uwzględnia jedynie składową normalną prędkości, czyli prostopadłą do lini stycznej do krzywej w miejscu kontaktu.
Wartość współczynnika restytucji zawsze zawiera się pomiędzy 0 a 1.
Domyślnie współczynnik tarcia wynosi 0.15 co jest odpowiednie dla tej symulacji.

 • Kliknij Więcej, aby zobaczyć dodatkowe parametry.
 • W zakłądce Wyświetl siłę, zaznacz Normalna i Styczna.
 • Dla siły normalnej zostaw ustawienia domyślne skalowania (0.01)
 • Dla siły stycznej, zmień Skalę na 0.1.
 • Kliknij OK.

Wymuszenie kinematyczne ruchu krzywki

Dodaj wymuszenie kinematyczne aby nadać ruch obrotowy krzywce.

 • W przeglądarce, kliknij prawym przyciskiem myszy na Połączenie Obrotowe i wybierz właściwości..
 • Kliknij zakłądkę dof 1 (R) (sss1).
 • Kliknij Włącz wymuszenie ruchu.
 • Wybierz Prędkość.
 • Kliknij strzałkę w polu obok i wybierz Stała wartość.
 • Wprowadź 360 deg/s.
 • Kliknij OK.

Przeprowadź pierwszą symulację.


Do góry


   

 

 (C) 2019 - 2020 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved