POWRÓT

SEMESTR VI

Prace terenowe. Sporządzenie szkicu wybranego fragmentu terenu - ćwiczenie


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Prace terenowe
Aktualizacja treści podkładu


 

Prace terenowe

     
   

    W ćwiczeniu wykorzystujemy wydrukowany fragment mapy tematycznej kampusu KPSW, zawierającej warstwy;

 • obszar KPSW,
 • budynki KPSW,
 • koleje i urządzenia z nimi związane,
 • ulice i urządzenia z nimi związane,
 • wody i urządzenia z nimi związane,
 • roślinność, uprawy i grunty,

    Podczas pobytu w terenie postępujemy zgodnie z instrukcjamą opisaną niżej.

Przygotowanie do prac w terenie

     Do prac w terenie wykorzystujemy wydrukowany fragment mapy przygotowany w poprzednim ćwiczeniu. Na wydruku należy umieścić;

 • oznaczenie północy (linie siatki) - co pozwala nam na zorientowanie wydruku podczas prac w terenie,
 • obliczoną skalę (podziałkę) - skale mapy obliczamy z wartości długości zmierzonych w cm na wydruku mapy tematycznej i faktycznej długości zmierzonej w terenie lub odczytanej z mapki załączonej do ćwiczenia (174 m),
 • legenda - tylko w przypadku, gdy nie jesteśmy zapamiętać własnych oznaczeń.

     Przed rozpoczęciem prac w terenie należy zapoznać się w ogólnych zarysach z tą częścią terenu w którym należy wykonać prace aktualizacyjne.

     Podczas prac w terenie w pierwszej kolejności należy wybrać punkt startowy od którego rozpoczynamy prace. Na pierwsze stanowisko wybieramy charakterystyczny punkt orientacyjny, którym powinien być duży obiekt, charakterystyczne skrzyżowanie, itp. Z tego miejsca wyznaczamy linię (drogę) przemieszczania się w terenie, a która łączy inne charakterystyczne punkty w terenie (kolor czerwony na rysunku). Drogę wybieramy w taki sposób, aby zamykała ona obszar w którym planujemy wykonać aktualizację. Stanowiskami pracy są; chrakterystyczne przedmioty terenowe lub ich części (np. budynek róg płotu, itp). Kolejność prac w terenie, jakim jest jeleniogórski rynek ilustruje rys. 1

Rys. 1 Kolejność pracy w terenie. Etap I - kolor czerwony, Etap II - kolor niebieski (przykład)

Do góry


 

Aktualizacja treści podkładu

     
   

      Na pierwszym stanowisku pracy, stojąc przy chrakterystycznym punkcie terenowym (np. budynku) orientujemy wydrukowany podkład, zgodnie z kierunkiem północy.
    Mapa (szkic) jest zorientowana wtedy, gdy wszystkie kierunki na mapie są równoległe do odpowiadających im kierunków w terenie, zaś górna ramka mapy zwrócona jest na północ. Mapę (szkic) można również zorientować według linii i przedmiotów terenowych (orientowanie geometryczne) lub za pomocą kompasu (orientowanie magnetyczne).
    Po zorientowaniu mapy (szkicu), w miejscu stania porównujemy sytuację znajdowaną na mapie (szkicu) z sytuacją w terenie. W przypadku różnic na szkicu dokonujemy poprawek zgodnie z tym co znajdujemy w terenie, nanosząc je pod postacią własnych oznaczeń i opisów na podkład .
    Po zakończeniu prac w pierwszym punkcie, przechodzimy na drugie stanowisko wzdłuż wybranej drogi. Przemieszczając się wzdłuż drugi, należy mieć cały czas zorientowany podkład. Podczas przemieszczania wzdłuż wybranej drogi, podobnie jak na stanowisku nr 1 porównujemy sytuację terenową z sytuacją naniesioną na podkład. Za każdym razem w przypadku zauważenia różnic zatrzymujemy się i dokonujemy korekt na podkładzie, rysując zauważalne zmiany za pomocą oznaczeń i opisów.

      Praca na kolejnych stanowiskach i na wyznaczonej drodze jest podobna do pracy na stanowisku nr 1. Po wykonaniu wszystkich prac wzdłuż wybranej drogi, należy przystapić do zaktualizowania obszaru zamkniętego (etap II - kolor niebieski na mapie) drogą po której przemieszczaliśmy się w pierwszym etapie. Przygotowanie mapy obejmuje wykonanie prac terenowych E1 i E2, zgodnie z mapką zamieszczoną na rysunku wyżej. Po wykonaniu prac E1 i E2 przystępujemy do aktualizacji treści rysowanej mapy. Efekt końcowy to mapa kampusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, narysowana zgodnie z wymoganiami określonymi w temacie 4.

    Zaktualizowany i opracowany zgodnie z załączonym wzorem projekt mapy tematycznej KPSW zapisujemy w formacie png lub jpg, a następnie wysłamy na adres mojej skrzynki emailowej. Tak opracowana mapa winna zawierać:

 • skalę i podziałkę mapy,
 • nazwę mapy,
 • skróty z objaśnieniami,
 • legandę znaków umownych.
 • nazwy ulic i ważnych obiektów,
 • linie siatki kilometrowej z naniesionymi na marginesie współrzędnymi GPS

Tematyczna mapa kampusu KPSW do wykonania.

Do góry


 

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved