POWRÓT

SEMESTR VI

Praktyczna praca z aplikacją OpenOrienteering Maper - kreślenie mapy - ćwiczenie


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Dobór i otwieranie mapy podkładowej w aplikacji OpenOrienteering Mapper
Przenoszenie treści podkładu do rysowanej mapy


 

Dobór i otwieranie mapy podkładowej w aplikacji QGIS i OpenOrienteering Mapper

     
   

Praktyczne ćwiczenie z kreślenia nowej mapy z wykorzystaniem aplikacji QGIS lub OpenOrienteering Mapper. Zalecane jest korzystanie z QGIS.
Kreśloną mapą będzie obszar kampusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Na wstępie należy zapoznać się z instrukcją korzystania z aplikacji QGIS i OpenOrienteering Mapper, a następnie otworzyć w każdej z wymienionych aplikacji mapę podkładową i przystąpić do przenoszenia treści podkładu do rysowanej mapy.
Jako mapę podkładową można wykorzystać zamieszczony na stronie podkład mapy lub ortofotomapę pobraną ze strony geoportalu.

Tutaj do pobrania podkładowa mapa do ćwiczeń

Ćwiczenie 1

    W ćwiczeniu 1 poznajemy narzędzia OpenOrienteering Mapper oraz badamy zależność - rozmiar obrazu wyrażony w pikselach od liczby metrów w terenie na piksel. W celu zbadania tej zależności, ćwiczenie powtarzamy dwa razy. Za każdym, należy po obrysie pobranej mapy podkładowej narysować ramkę narzędziem OpenOrienteering Mapper do rysowania lini ciągłych i zbadać zależność rozmiaru mapy wyrażonej w pikselach dla następujących wartości;

 • liczba metrów (1 m) na piksel,
 • liczba metrów (2 m) na piksel.

    Za każdym zapisujemy wyeksportowany obraz. Dodatkowo obraz - liczba metrów (2 m) na piksel, należy opisać siatką współrzędnych i wartościami współrzędnych GPS w punktach węzłowych;

 • Wartości współrzędnych pobieramy (odczytujemy) ze strony internetowej o adresie - http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php .

    W drugim etapie ćwiczenia, należy zapisany obraz dla zależności liczba metrów (2) na piksel, przygotować do druku na kartce formatu A4 (kartka pionowa), z zachowaniem marginesów 2 cm. Dla sprawdzenia tak przygotowany obraz wklejamy do dokumentu word, zapisujemy jako pdf, nazywając plik swoim nazwiskiem oraz numerem ćwiczenia. Następnie należy tak opracowany plik przesyłać na adres mojej skrzynki emailowej.

Do góry


 

Pierwsze kroki w rysowaniu mapy z wykorzystaniem QGIS

     
   

    Po właczeniu QGIS użytkownikowi pokazuje się pusty obszar mapy (prawa część okna) i pusta legenda (lewa część okna). W aplikacji do wczytywania danych oraz otwierania/zapisywania projektów służą paski narzędziowe Plik i Menadżer warstw, takie jak:

 • Nowy projekt - tworzy nowy, pusty projekt
 • Otwórz projekt - otwiera istniejący projekt
 • Zapisz projekt - zapisuje projekt na dysk
 • Zapisz projekt jako - zapisuje projekt na dysk pod nową nazwą
 • Nowy asystent wydruku - otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić kompozycję wydruku i wydrukować obraz okna mapy
 • Asystent wydruku - otwiera okno dialogowe, w którym można zarządzać kompozycjami wydruku
 • Dodaj warstwę wektorową - dodaje do projektu istniejącą warstwę wektorową, należy wskazać na dysku lokalizację pliku z warstwą
 • Dodaj warstwę rastrową - dodaje do projektu istniejącą warstwę rastrową, należy wskazać na dysku lokalizację pliku z warstwą
 • Dodaj warstwę PostGIS - dodaje do projektu istniejącą warstwę PostGIS, należy wskazać na dysku lokalizację pliku z warstwą
 • Dodaj warstwę SpatiaLite - dodaje do projektu istniejącą warstwę SpatiaLite, należy wskazać na dysku lokalizację pliku z warstwą
 • Dodaj warstwę WMS - dodaje do projektu warstwę z serwera WMS, za pierwszym razem nie ma określonych żadnych połączeń – należy je utworzyć; QGIS pamięta adresy serwerów nawet po instalacji nowszej wersji
 • Nowa warstwa wektorowa - tworzy nową, pustą warstwę wektorową i dodaje ją do projektu.
 • Usuń warstwę - usuwa z projektu bieżącą warstwę, czyli tę warstwę, która jest zaznaczona w legendzie

Ćwiczenie 2 - wykonanie mapy tematycznej kampusu KPSW

    Głównym celem ćwiczenia jest wykonanie mapy tematycznej kampusu KPSW w oparciu o dane pozyskane z mapy rastrowej oraz informacje odczytane bezpośrednio w terenie.
    W ćwiczeniu 2 wykorzystujemy pobraną wcześniej mapę rastrową z ćwiczenia 1 lub też mapę pobraną ze strony geoportalu obejmującej obszar kampusu KPSW. Następnie tak przygotowany plik rastrowy mapy obszaru KPSW wykorzystujemy do utworzenia warstwy rastrowej w QGIS, która jako nośnik informacji jest wykorzystywana do rysowania wektorowej mapy tematycznej, składającej się z następujących warstw:

 • obszar KPSW,
 • budynki KPSW,
 • koleje i urządzenia z nimi związane,
 • ulice i urządzenia z nimi związane,
 • wody i urządzenia z nimi związane,
 • roślinność, uprawy i grunty,

Eksport narysowanej mapy

    Najłatwiejszym i najszybszym sposobem eksportu mapy jest zapisanie jej w postaci pliku graficznego. Ponieważ pod względem poprawności pozostawia on wiele do życzenia, do tak zapisanego pliku graficznego należy w następnej kolejności dodać;

 • skalę i podziałkę mapy,
 • nazwę mapy,
 • skróty z objaśnieniami,
 • legandę znaków umownych.
 • nazwy ulic i ważnych obiektów,
 • linie siatki kilometrowej z naniesionymi na marginesie współrzędnymi GPS

    Do zapisu mapy w postaci pilu graficznego należy wykorzystać okno wydruku, a sam plik zapisać w formacie png lub jpg. Następnie zapisaną mapę należy wysłać na adres mojej skrzynki emailowej.

Do góry


 

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved