POWRÓT

SEMESTR VI

Mapy na stronach internetowych - ćwiczenie


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Systemy informacji przestrzennej (SIP) - praktyczna praca z programem Quantum GIS


 

Praktyczna praca z programem Quantum GIS przy tworzeniu map tematycznych dla budowanego SIP oraz przygotowanie grafik i tekstu dla potrzeb budowanego SIP.

     
   

Projekt - do wykonania

Rysowanie warstw wektorowych, osobno dla:

 • zabudowy mieszkalnej,
 • ważnych budynków użyteczności publicznej (urzędy, szpitale, kościoły, stadiony i hale sportowe),
 • obiektów o znaczeniu historycznym,
 • kolei i urządzeń z nimi związanych,
 • ulic i urządzeń z nimi związanych,
 • wód i urządzeń z nimi związanych,
 • roślinności - parki, tereny zalesione, uprawy i grunty,

Wykonaj kompozycję mapową wykorzystując okno Nowy wydruk. Kompozycję wykonujemy wg potrzeb wynikających z konstrukcji SIP:

 • tematyczne warstwy wektorowe (bez podkładu rastrowego),
 • nazwy budynków (właściwości warstwy -> etykiety),
 • legendę, siatkę mapy, podziałkę mapy, kierunek północy, imię i nazwisko autora.

    Zakres prac do wykonania podczas kompozycji zawiera niżej umieszczona instrukcja kompozycji mapy.


Kompozycja mapy - krótka instrukcja

    Aby wykonać kompozycję mapową wybieramy z menu głównego zakładkę Nowy wydruk (rys.1). Pojawia się nam biała karta, która jest naszą mapą.

Rys. 1 Okno QGIS

    Korzystając z dostępnych narzędzi okna Nowy wydruk (rys.2) na mapie należy umieścić wg potrzeb legendę, siatkę mapy, podziałkę mapy, kierunek północy, imię i nazwisko autora.
Kompozycję należy wykonać osobno dla;

 • mapy pokazującej tylko warstwę budynków z etykietami (opisy),
 • mapy pokazującej tylko warstwę terenu pokrytego drzewami i warstwę terenów zielonych z etykietami (opisy),
 • mapy pokazujacej wszystkie warstwy jednocześnie.

Rys. 1 Okno - Nowy wydruk

    Zapisz wynik jako obraz (jpg lub png) dla warstwy budynków, warstwy terenu pokrytego drzewami z terenami zielonymi oraz mapę. Na każdym zapisanym, wg potrzeb dodajemy; legendę, siatkę mapy, podziałkę mapy, kierunek północy, imię i nazwisko autora Sposób zapisu - [Wydruk] --> Eksportuj jako obraz.
    Końcowy etap to umieszczenie opracowanych dokumentów na projektowanej stronie internetowej i jej uaktywnienie.


Kod strony, grafika i tekst na stronie

    Równolegle z pracami nad projektami map tematycznych, wykonywanych przy pomocy QGIS, należy przygptować tekst i grafiki do umieszczenia w budowanym SIP. Projektując, a następnie budując SIP należy przewidzieć połączenia i relację między obiektami w poszczególnych warstwach tak, aby zmiany zachodzące w jednej warstwie były odzwierciedlane w drugiej. System powinien posiadać następujące właściwości:

 • posiadanie modułu umożliwiającego pozyskiwanie i aktualizację danych,
 • selektywny wybór treści do wyświetlania,
 • dobieranie środków prezentacji map w zależności od tematyki, skali wyświetlania i wartości zjawisk przedstawianych, możliwość definiowania kategorii zmian przedstawiania,
 • selekcjonowanie i wyszukiwanie obiektów na podstawie ich cech,
 • dopasowanie adresów tzw. geokodowanie (proces, dzięki któremu na mapie można ulokować obiekt na podstawie adresu),
 • możliwość prowadzenia warstwy geograficznej sprzężonej interaktywnie ze schematami, zdjęciami i tekstem,
 • dynamiczne wyświetlanie danych na mapie w czasie rzeczywistym,
 • technika dołączania obiektów multimedialnych.

Do góry


 

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved