POWRÓT

SEMESTR VI

Osadzenie w strukturze arkusza kalkulacyjnego Excel danych do projektu aplikacji


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Założenia - analiza założeń do ćwiczenia i problemów programistycznych
Kwestie merytoryczne, wybór, rejestrowanie i zapisanie
Opis projektu


 

Założenia - analiza założeń do ćwiczenia i problemów programistycznych

     
   

Cel ćwiczenia

 • Celem projektu jest wykonanie aplikacji-arkusza kalkulacyjnego do wspomagania wymyślonej przez studentów aplikacji wspomagającej szeroko rozumiane zarządzanie małą firmą, sklepem lub biurem zarządzającym zasobami mieszkaniowymi.
 • Student sam decyduje, jaki projekt zamierza realizować i wykonuje w tym celu w arkuszu kalkulacyjnym aplikację popartą specyfikacją (opisem przeznaczenia i zasad działania).
 • Wybrany i zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia projekt jest realizowany w czasie całego kursu, zgodnie z sylabusem do przedmiotu.

Założenia do projektu

 • projekt jest realizowany w dwóch etapach:
  • Etap 1 - przedstawienie założeń do projektu - zaplanowanie struktury plików, danych, funkcji, wykorzystanie okien dialogowych, jako skoroszyt(y) MS Excel zawierający zbiór elementów wspomagających zaplanowane zadanie,
  • Etap 2 - praktycznie działająca aplikacja, zgodnie z założeniami do projektu.
 • projekt jest realizowany indywidualnie lub - co preferowane - w zespołach dwuosobowych.
 • projekt jest wykonywany samodzielnie przez studentów, bez udziału osób trzecich.
 • temat wybrany przez studenta lub zespół podlega zatwierdzeniu przez prowadzącego na etapie przedstawiania założeń do projektu.
 • w przypadku realizacji projektu w zespołach dwuosobowych, od obu/obojga autorów wymaga się pełnej wiedzy na temat zrealizowanego projektu.
 • autor/autorzy dostarczają prowadzącemu projekt (aplikacja wraz z opisem) w wersji elektronicznej (drogą mailową lub na płycie CD/DVD).

Do góry


 

Kwestie merytoryczne, wybór, rejestrowanie i zapisanie

     
   

Wytyczne do projektu

    Opracowanie przez autora/autorów aplikacja do obsługi konkretnego zadania, np. rejestrowania sprzedaży/zakupów, prowadzenia rejestru operacji finansowych małej firmy, obsługi magazynu w firmie, analizowania danych statystycznych, wspomagania decyzji (np. w oparciu o analizę danych tabelarycznych), ewidencji czasu pracy, rozliczania podatków (PIT), inwentaryzacji zasobów, itp, co obejmuje;

 • stworzenie aplikacji do wprowadzania danych, zapytań itp., które będą przetwarzane przez formuły, makra i inne narzędzia programu MS Excel.
 • wykorzystanie możliwie szerokiego wachlarza narzędzi MS Excel w celu wspomagania zadań.
 • generowanie raportu z działania aplikacji na podstawie danych.
 • łatwość i intuicyjność korzystania ze zbudowanej aplikacji.
 • ergonomia wykonania (dopasowanie do potrzeb użytkownika, zabezpieczenie elementów skoroszytu przed niedozwolonymi operacjami).
 • rozsądne wykorzystanie formuł, makropoleceń, elementów formularza, , tabel zwykłych i przestawnych, wykresów, itp.
 • stworzenie przyjaznego interfejsu.

Kwestie techniczne

 • aplikacja powinna być zapisana w formacie MS Excel 2007.
 • aplikacja nie może wymagać instalowania dodatkowych narzędzi i rozszerzeń spoza standardowo dostępnych w aplikacji MS Excel 2007.
 • w aplikacji nalezy stosować czcionki standardowo dostępne w systemie MS Windows 7, 8 z zainstalowanym pakietem MS Office 2007.
 • aplikacja nie może być zainfekowana żadnym wirusem komputerowym.

Do góry


 

Opis projektu

     
   

    Aplikacja jest tworzona w ciągu całego okresu trwania kursu, systematycznie uzupełniana o narzędzia opracowane w oparciu o VBA. Do opracowanej aplikacji nalezy dołączyć opis wykorzystania aplikacji. Opis aplikacji winien zawierać;

 • ogólny opis przeznaczenia aplikacji (O czym jest projekt?),
 • konkretne działania, jakie można wykonać korzystając z aplikacji (Co można zrobić?),
 • użytych funkcjach, opcjach, narzędziach, makrach (Jak to działa?)
 • sposobie korzystania z aplikacji (Jak korzystać z tego skoroszytu?).

Opis powinien być dokumentem napisanym w formacie aplikacji MS Word (2007, 2010) lub w innej aplikacji, zapis jako doc.

 • objętość dokumentu: od 5 do 10 stron tekstu.
 • opis projektu powinna rozpoczynać strona tytułowa informująca o tytule, autorach, osobie prowadzącej zajęcia laboratoryjne, uczelni i wydziale oraz dacie oddania projektu do oceny.
 • na drugiej stronie projektu ma się znaleźć automatyczny spis treści, a na ostatniej spis użytych rysunków, tabel czy wykresów.

Każda strona powinna być opatrzona:

 • nagłówkiem strony: imię i nazwisko autora/autorów, tytuł projektu,
 • stopką strony: numer strony, bieżący rok akademicki.

Do góry


 

 (C) 2011 - 2018 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved