POWRÓT

SEMESTR VI

Elementy sterujące, formularze


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Elementy sterujące - zakres zastosowania
Pojęcia ogólne
Przyciski (formanty) arkusza
Formanty formularza UserForm
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Źródła - Excel 2013 Pl, Programowanie VBA - John Walkenbach, VBA dla Excela 2010 Pl - Witold Wrotek, Excel 2013 Pl, programowanie w VBA dla Bystrzaków.


 

Elementy sterujące

     
   

  Elementami sterującymi są przyciski (formanty), które zazwyczaj umieszcza się na specjalnych oknach dialogowych użytkownika - nazywanych formularzami, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zamiast na formularzu umieścić je bezpośrednio na arkuszu. Typy formantów i zakres ich zastosowań.

 • Etykieta - pozwala utworzyć etykietę tekstową w arkuszu lub oknie dialogowym (formularzu),
 • Pole edycji - pozwala utworzyć pole tekstowe w oknie dialogowym,
 • Pole grupy - pozwala utworzyć pole grupy przycisków opcji w arkuszu lub oknie dialogowym (formularzu),
 • Przycisk - pozwala utworzyć w arkuszu (lub formularzu) przycisk do którego można przypisać makro, polecenie, element autotekstu,
 • Pole wyboru - pozwala utworzyć pole wyboru w arkuszu lub formularzu,
 • Przycisk opcji - pozwala utworzyć przycisk opcji w arkuszu lub formularzu,
 • Pole listy - pozwala utworzyć pole listy na arkuszu lub formularzu,
 • Pole kombi - pozwala utworzyć na arkuszu lub formularzu pole listy rozwijanej,
 • Lista z polem edycji - pozwala stworzyć na arkuszu lub formularzu pole listy wraz z polem edycji,
 • Lista rozwijana z polem edycji - pozwala stworzyć na arkuszu lub formularzu pole listy rozwijanej z polem edycji,
 • Pasek przewijania - pozwala utworzyć pasek przewijania na arkuszu lub formularzu,
 • Pokrętło - pozwala utworzyć pole pokretła na arkuszu lub formularzu,
 • Własciwości formantu - pozwala zmieniać właściwości wskazanego elementu sterujacego (formantu),
 • Edytuj kod programu - pozwala na utworzenie (lub edycję) kodu języka Visual Basic dowiązanego do wskazanego elementu sterującego,

Do góry


 

Pojęcia ogólne

     
   

  Formularz - inaczej okno lub okno dialogowe, które jest kontenerem dla formantów. Formularz jest obiektem, a to oznacza że posiada on właściwości, metody i reaguje na zdarzenia. W edytorze VBA formularz nosi nazwę UserForm. Formularze UserForm są bardzo użytecznym rozwiązaniem wtedy, kiedy makro VBA musi zatrzymać działanie i pobrać jakieś dane od użytkownika. Najczęściej formularze UserForm będą wykorzystywane wtedy, kiedy istnieje potrzeba pobrania od użytkownika więcej informacji.
  Formanty są obiektami graficznymi umieszczonymi w arkuszu (formularza UserForm), służącymi do wyświetlania lub wprowadzania danych, wykonywania akcji lub zwiększenia czytelności.
  Edytor VBA umożliwia łatwe - graficzne tworzenie formularzy, dzięki którym możemy udostępnić użytkownikom naszych makr dokonanie wyboru opcji i sposobu działania makra. Aby dodać formularz, najpierw w oknie Project Explorer edytora VBA zaznaczamy plik Excela, do którego formularz ma być dodany, a następnie wybieramy z menu 'Insert' polecenie 'UserForm'.

Do góry


 

Przyciski (formanty) na arkuszu

     
   

  Przykładami formantów są pola tekstowe, pola list, przyciski opcji, przyciski poleceń, itp. Excel ma dwa typy formantów; Formanty ActiveX oraz Formanty formularza. W Excelu formanty dostępne są z poziomu Dewelopera w grupie Formanty po kliknięciu przycisku Wstaw (rys. 1).
  Formanty formularza są obiektami graficznymi służącymi do wyświetlania lub wprowadzania danych, wykonywania akcji lub zwiększania czytelności formularza. Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Formanty ActiveX wymagają umiejętności tworzenia makr w języku VBA, ale dzięki temu oferują znacznie więcej możliwości.
  Informacje w formantach służą do;

 • przechowywania, wyświetlania lub wprowadzania danych alfanumerycznych,
 • przechowywania, wyświetlania lub wprowadzania danych innych jak dane alfanumeryczne,
 • wykonywania akcji.

Formanty przypisane do makra (Formanty formularza)

  Formanty formularza, pozwalają wzbogacić arkusz o różnego rodzaju elementy jak; przyciski, etykieta, pokrętło, itp.

Rys. 1 Przyciski formantów formularza

  Jednocześnie są elementami do których możemy przypisać makropolecenie, tym samym przyspieszając jego uruchomienie. Przykładem jest czynność przypisania makropolecenia do przycisku, zgodnie z którą należy;

 • po otwarciu Dewelopera w sekcji Formaty (Formularze) kliknij ikonę Wstaw,
 • na liście Formanty formularza kliknij ikonę Przycisk,
 • kursor zmienil kształt ze strzałki w krzyżyk. Umieść kursor tam, gdzie ma się znajdować lewy górny róg przycisku,
 • wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy,
 • przeciagnij kursor tak, aby narysowac prostokątny przycisk,
 • zwolnij lewy przycisk myszy,
 • wyświetlone zostało okno dialogowe Przypisywanie makra. Zaznacz nazwę makropolecenia, które ma być uruchamiane po kliknięciu przycisku.
 • kliknij przycisk OK,
 • w arkuszu pojawił się przycisk. Nosi on nazwę, która nie informuje o przeznaczeniu przycisku,
 • zmieniamy opis przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy,
 • z podręcznego menu wybierz polecenie Edytuj tekst
 • wpisz tekst, który ma być widoczny na przycisku,
 • aby zakończyć edytowanie, kliknij obok przycisku.

Rys. 2 Przypisanie makropolecenia do przycisku

Rys. 3 Przykład - kopiowanie zawartości komórek

Ćwiczenie 1

 • Tutaj pobierz program - Kopiowanie. »»» 

  Wstawianie pozostałych formantów w arkuszu odbywa się podobnie, jak wyżej opisana czynność wstawiania przycisku.


Do góry


 

Formanty formularza UserForm

     
   

  

Formanty ActiveX

  Formanty ActiveX stanowią zestaw narzędzi, których zasady działania są podobne do wyżej opisanych formantów formularza. Podobnie jak przy formantach formularza, po wstawieniu formantu ActiveX do arkusza pojawiają się jego charakterystyczne punktu konstrukcyjne (rys. 4). Formanty ActiveX wymagają umiejętności tworzenia makr w języku VBA, ale dzięki temu oferują znacznie więcej możliwości. Aby zmodyfikować właściwości formantu, nalezy wykonać następujące czynności;

 • W widoku Tryb projektowania aktywuj okno dialogowe Właściwości,
 • Wybierz kategorię właściwości przez kliknięcie żądanej zakładki - Alphabetic lub Categorized,
 • Kliknij włąściwości, której wartość ma zostać ustawiona (rys. 5).

Rys. 4 Formanty ActiveX

Rys. 5 Wstawianie Właściwości


Formanty pola listy, pola kombi, przyciski pokrętła i paski przewijania.

Pole listy

  Jest w nim wyświetlana lista zawierająca jeden lub więcej elementów tekstowych, z których może wybierać użytkownik. Pola listy należy używać w celu wyświetlania wielu opcji do wyboru, które różnią się liczbą lub zawartością. Istnieją trzy typy pól listy:

 • Pole listy z pojedynczym wyborem,
 • Pole listy wielokrotnego wyboru,
 • Pole listy rozszerzonego wyboru.

Ćwiczenie 2 - Wstawianie Pole lista

Napisz program, który spowoduje wyświetlenie w oknie listy dwóch pozycji: Samolot i Lotnisko. Kolejność czynności:

 • Aby dodać pole listy w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw w grupie Formanty, a następnie kliknij opcję Pole listy (formant formularza) w sekcji Formanty formularza,
 • W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg pola listy, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego pola,
 • W grupie Formanty kliknij opcję Właściwości,
 • W oknie Formatowanie obiektu wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK,
 • Obok wpisz adres obszaru, w którym znajdują się dane przeznaczone do wyświetlenia w polu listy. Wpisujemy A1:A2.
 • Uruchom program

Do góry


 

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

     
   

  

Ćwiczenie 3

  Zaprojektuj formant formularza umożliwiający dokonanie korekt w tabeli danych wyjściowych programu obliczającego koszty zużytej wody ciepłej z tematu 9.

Ćwiczenie 4

  Zaprojektuj formularz za pomocą którego wprowadzamy dane do obliczenia pierwiastków trójmianu kwadratowego Ax2 + Bx + C = 0. Pomocnicze narzędzia to; napisane makro oraz wzór (szablon) okna dialogowego

Tutaj do pobrania dane do ćwiczenia 2 (projekt okna dialogowego).

 

 (C) 2011 - 2018 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved