POWRÓT

SEMESTR VI

Tworzenie aplikacji w środowisku VBA


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Podstawowe informacje o VBA
Stosowanie VBA
Edytor VBE
Okna edytora VBE


 

Podstawowe informacje o VBA

   

    Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, min. dlatego, że język VBA pozwala na manipulowanie obiektami, a każdy produkt (Excel, Word, PowrPoint, itp) posiada własny unikatowy model obiektowy. Przykladem takiej aplikacji jest Excel, który oferuje kilka bardzo wydajnych obiektów analizy danych, takich jak arkusze; wykresy, tabele przestawne, scenariusze, oraz sporą liczbę funkcji matematycznych, finansowych, inżynierskich i biznesowych. Obecnie VBA możesz spotkać w programach Microsoft Office, AutoCAD, WordPerfect i wielu innych.
    Dla zrozumienia przekazywanych treści, konieczne jest przyswojenie sobie takich pojęć jak; makro, kod programu, moduł, procedury, obiekty, kolekcje, hierarchia obiektów, obiekty aktywne, właściwości obiektów.

 • makro - akcja lub zestaw akcji, którego można użyć do automatyzacji zadań. Makra są rejestrowane w języku programowania Visual Basic for Applications,
 • kod programu - wykonanie kodu napisanego w języku VBA pozwala zrealizować żądane operacje.
  • moduł - moduły VBA są przechowywane w skoroszycie Excela, ale do ich przeglądania lub modyfikacji musisz użyć edytora VBE (Visiual Basic Editor),
  • makro - akcja lub zestaw akcji, którego można użyć do automatyzacji zadań. Makra są rejestrowane w języku programowania Visual Basic for Applications,
  • procedury - to uproszczona jednostka kodu programu realizująca określone zadanie.
  • obiekty - język VBA operuje na obiektach powiązanej z nim aplikacji (np. Excel). Excel oferuje ponad 100 klas obiektów, na których można wykonywać operacje.
  • kolekcje - to zbiór podobnych do siebie obiektów.
  • hierachwia obiektów - przy odwoływaniu się do obiektu podrzędnego należy okreslić jego lokalizację w hierachii obiektów przy użyciu znaku kropki, spełniającej rolę separatora oddzielającego kontener od obiektu podrzędnego. Np. Application.Workbooks("Zeszyt1.xlsx"). Application - to obiekt programu Excel a Workbooks to kolekcja w której znajduje się skoroszyt Zeszyt1.xlsx.
  • obiekty aktywne - to obiekty do których znajdujemy odwołanie. Jeżeli pominie się pełne odwołanie do okreslonego obiektu, Excel domyślnie użyje obiektu aktywnego.
  • własciwosci obiektów - każdy obiekt posiada swoje właściwości, czyli tzw. ustawienie obiektu. Przy użyciu VBA można określać i modyfikować właściwości obiektu.

  Opracowano na podstawie - Excel 2013 - John Walkenbach, Helion

  Do góry


   

  Stosowanie VBA

     

      Excel to aplikacja która ma różnorodne zastosowania. Oto przykłady;

  • analiza danych naukowych
  • ustalanie i prognozowanie wydatków.
  • przygotowanie faktur i innych formularzy
  • prezentacja danych na wykresach
  • przechowywanie list danych, takich jak nazwiska klientów, oceny studentów czy inne.
  • operacje księgowe.

      Na podstawie powyższego można stwierdzić, że Excel jest używany do rozmaitych zadań, których przebieg możemy znacznie usprawnić, jeżeli ten proces będzie wspomagany VBA. Efekt zastosowania VBA, to automatyzacja jakiegoś aspektu Excela. Najbardziej popularne zastosowania VBA sprowadzają się do;

  • wprowadzania bloków tekstów.
  • automatyzacja często wykonywanego zadania,
  • automatyzacja powtarzalnych operacji,
  • obsługi dużej ilości danych,
  • tworzenie własnego polecenia,
  • tworzenie własnego przycisku,
  • zabezpieczenie danych przed błędami,
  • tworzenie wlasnych funkcji arkusza kalkulacyjnego,
  • tworzenie własnych dodatków do Excela,
  • tworzenie kompletnych aplikacji opartych na makrach.

  Istnieją trzy przesłanki do stosowania VBA. Tymi przesłankami są;

  • czynność jest powtarzalna - obejmuje te czynności, które są powtarzalne i można je zautomatyzować. Np. zmiana stylu akapitu na górze każdej strony utworzonej w Word, formatowanie wielu arkuszy programu Excel, czy aktualizacja wielu kontaktów programu Outlook.
  • pożądana jest interakcja z użytkownikiem - np. wymusza zapisanie zmian w dokumencie przed wykonaniem wydruku.
  • pożądana jest interakcja między aplikacjami pakietu Microsoft Office - dotyczy przypadku przygotowania danych w jednej aplikacji, a wykorzystanie jej w innej.

  Do góry


   

  Edytor VBA

     

      Tworzenie i modyfikacja kodu języka VBA odbywa się przy użyciu edytora VBE (Visual Basic Edytor), w którym można edytować zarejestrowane makra oraz pisać nowe makra i programy w języku Visual Basic for Application. Edytor VBE jest oddzielną, ale ściśle zintegrowaną z Excelem aplikacją, do której dostęp uzyskujemy z karty Deweloper.
      Jeżeli jest ona niewidoczna, należy ją uaktywnić, wykonując następujące kroki:

  • Kliknij przycisk obraz Microsoft Office (lewy górny róg Excela), a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel, lub Opcje programu PowerPoint lub Opcje programu Word.
  • Kliknij opcję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

  UWAGA Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  Uruchamianie edytora VBA

  Pracując z programem Excel, masz możliwość przełaczenia się do edytora VBE, korzystając z następujących funkcji;

  • naciśnij kombinację klawiszy Alt + F11.
  • przejdź do karty Deweloper i nacisnij przycisk Visual Basic znajdujący się w grupie opcji Kod,
  • z menu Narzędzia dokumentu Excela wybieramy opcję Makro a następnie Edytor Visual Basic.

  Wstążka Excela

  Do góry


   

  Okna edytora VBE

     

      Edytor VBE składa się z kilku elementów, a najważniejszymi są;

  • pasek menu edytora VBE - działa jak każdy inny pasek tego typu. Umieszczone są na nim polecenia obsługujące różnorodne składniki VBE.
  • pasek narzędzi - umieszczony jest domyślnie pod paskiem menu. Paski narzedzi można dostosowywać, przenosząc je, wybierając te, które mają być widoczne.
  • Okno Project - w oknie wyświetlana jest struktura zawierająca wszystkie aktualne otwarte skoroszyty Excela (również te ukryte oraz dodatki) i pokazuje hierarchiczny spis wszystkich elementów projektu. Okno to służy do poruszania się pomiędzy elementami projektu. Podwójne kliknięcie w taki skoroszyt spowoduje jego wyświetlenia lub aktywację. Jeżeli okno Projekt nie jest widoczne, należy użyć kombinacji klawiszy Ctrl + R lub wybrać z menu View/Projekt Exlorer.
  • Okno Code - w oknie jest wyświetlany kod VBA. Każdy obiekt w projekcie ma skojarzone ze sobą okno Code.
  • Okno Immediale - jest bardzo użyteczne w przypadku bezpośredniego wykonywania i testowania poleceń języka VBA oraz do usuwania błędów z kodu źródłowego. Jeżeli okno nie jest widoczne, możemy je otworzyć kombinacją klawiszy Ctrl + G.

  Okno edytora VBE

  Do góry


     

   

   (C) 2011 - 2018 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved