POWRÓT

SEMESTR VI

Projekt informatyczny/ogólnotechniczny - wymagania


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Projekt informatyczny
Projekt ogólnotechniczny
Układ projektu


 

Projekt informatyczny

   

   Opracowany projekt ma mieć charakter analityczno-projektowy, wykonany z wykorzystaniem poznanych we wcześniejszym toku studiów koncepcji, metod i technik, właściwych dla wybranego obszaru problemowego. W przypadku projektu informatycznego, dotyczy on następujących przykładowych obszarów.

 • Projektowania elementów sieci komputerowych,
 • Projektowania i testowania sieci komputerowych,
 • Projektów związanych z bezpieczeństwem informatycznym,
 • Projektowania serwisów internetowych,
 • Projektowania aplikacji komputerowych,
 • Projektów związanych z chmurą obliczeniową,
 • Innych projektów interdyscyplinarnych ze znacznym udziałem technologii informatycznych.

Projekt powinien zawierać:

 • Opis i analizę zagadnień stanowiących temat pracy.
 • Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami (implementacjami).
 • Opis zastosowanych/wynalezionych rozwiązań.
 • Dokumentację techniczną zgodną z informatycznym obszarem projektowym.
 • Plan testów i ich wyniki.
 • Dokumentację użytkową.

Do góry


 

Projekt ogólnotechniczny

   

   W ramach projektu ogólnotechnicznego student/studenci projektu mają za zadanie, przy pomocy komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM opracować projekt złożonych zespołów maszyn oraz urządzeń lub przy pomocy pakietów wizualizacyjnych układy sterowania i regulacji procesów produkcyjnych. Tematem projektu ogólnotechnicznego mogą być również materiały dydaktyczne dotyczące zagadnień technicznych przeznaczonych do samodzielnej pracy studenta lub też materiały wspomagające proces kształcenia.
Wymagane części takiego projektu:

 • Opis dziedziny, której dotyczą materiały.
 • Przykłady użycia materiałów.
 • Rysunki techniczne i obliczenia.
 • Przegląd źródeł, w tym innych dostępnymi materiałów dotyczących tego samego zagadnienia.
 • Treścią pracy jest implementacja elementów o odpowiednim stopniu trudności.
 • Opis implementowanego zagadnienia, z uwzględnieniem kontekstu i zastosowań.
 • Część programistyczna: udokumentowana implementacja z dostępem do źródeł i działającej wersji.
 • Analiza uzyskanych wyników - jakości stworzonej implementacji, w tym porównanie z wynikami teoretycznymi (oczekiwanymi) i ewentualnie typowymi implementacjami.
 • Przedyskutowanie metod testowania/porównania stworzonej implementacji z innymi rozwiązaniami.
 • Przegląd źródeł.

Do góry


 

Układ projektu

   

Sugerowany układ projektu informatycznego/ogólnotechnicznego (decyduje prowadzący promotor pracy dyplomowej):

 • Temat (cel i zakres realizacji tematu).
 • Analiza tematu (przegląd bibliograficzno-dokumentacyjny, ocena krytyczna, założenia i zalecenia).
 • Projekt wstępny (opracowanie kilku różnych wariantów, ich ocena i wybór wariantu najlepszego).
 • Projekt techniczny wybranego wariantu rozwiązania.
 • Wnioski końcowe i perspektywy rozwoju tematu.
 • Bibliografia

   W ramach zadań projektowych student/studenci projektu mają za zadanie opracować projekt wymagający nakładu pracy: 30 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin pracy samodzielnej.

Do góry


   

 

 (C) 2019 - 2020 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved