Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Zarządzenie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 07 maja 2020 roku

W sprawie: realizacji praktyk zawodowych kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

   Na podstawie Zarządzenia nr 32/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2020 r., w sprawie realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511) zarządza się, co następuje:

home image

§ 1

  • Studenci Edukacji techniczno–informatycznej zobowiązani są zrealizować praktyki zawodowe i/lub uzupełnić brakujące efekty uczenia się wynikające z praktyk zawodowych, w sposób zdalny.
  • Efekty uczenia się wynikające z praktyk zawodowych powinny zostać udokumentowane sprawozdaniem studenta z odbycia praktyki zawodowej, stanowiącego do niniejszego zarządzenia w postaci załączników. Załącznik nr 1 dotyczy studentów pierwszego roku a załącznik nr 2 dotyczy studentów trzeciego roku.
  • Tutaj możesz pobrać załącznik 1    Załącznik 1 >>>
  • Tutaj możesz pobrać załącznik 2    Załącznik 2 >>>
  • Sprawozdanie studenta zawiera sposób realizacji i/ lub uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z kart przedmiotu praktyka zawodowa.
  • Sprawozdanie studenta powinno zostać przesłane drogą elektroniczną do opiekunka praktyk z ramienia KPSW najpóźniej do 30 sierpnia 2020 r.
  • Opiekun praktyk zawodowych z ramienia KPSW stwierdza osiągnięcie efektów uczenia się na podstawie analizy raportu studenta oraz potwierdza ich realizację u opiekuna praktyk zawodowych z ramienia placówki. Na tej postawie dokonuje zaliczenia praktyki zawodowej.
  • Dziekan wyraża zgodę na skrócenie czasu trwania praktyk pod warunkiem, że student w sposób alternatywny, zdalny osiągnął efekty uczenia się przewidziane w kartach przedmiotu praktyka zawodowa.
  • Dziekan wyraża zgodę na zaliczenie praktyk pod warunkiem, że student w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki osiągnął efekty uczenia się przewidziane w kartach przedmiotu praktyka zawodowa.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem 07.05.2020 r.