Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Postanowienia ogólne

   Program praktyk zawodowych dla studentów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest częścią programu kształcenia i jest ukierunkowany na zdobywanie przez studenta umiejętności praktycznych, dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy, z obszaru techniczno-informatycznego. Powinno to być miejsce, w którym przyszły absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna będzie mógł łączyć nowoczesną wiedzę techniczną z informatyką oraz typowymi umiejętnościami inżynierskimi.
   Wyboru miejsca odbywania praktyki, student dokonuje samodzielnie, korzystając z bazy proponowanych placówek z którymi uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy lub też proponując własne miejsce

home image

W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o:

  • Art.166 ust. 2 i 3 oraz 189 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. 2017 Nr 2183 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U 2016, poz. 1596).
  • Regulamin organizacji praktyk zawodowych wprowadzony zarządzeniem Nr 54/2017 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
  • Uchwałę Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie zasad zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.
  • Uchwałę Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
  • Realizacja praktyk zawodowych jest zgodna z planem studiów i programami kształcenia.
  • Za godzinę dydaktyczną na praktykach zawodowych, przyjmuje się 45 minut.