Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Wzory druków na praktyki i sposób wypełniania

   Wybór miejsca odbywania praktyki
   Wyboru miejsca odbywania praktyki, student dokonuje samodzielnie, korzystając z bazy proponowanych placówek z którymi uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy lub też proponując własne miejsce. W każdym przypadku wybór miejsca odbywania praktyki podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez opiekuna uczelnianego. Fakt ten jest odnotowany na dokumencie o nazwie szczegółowy program praktyki zawodowej (załącznik 02a, 02b i 02c). Należy pamiętać, że przed weryfikacją przez opiekuna uczelnianego należy wypełnić kolumnę o nazwie "Propozycje - stanowisko pracy oraz przykładowe prace", której treść jest uzgadniana z przedstawicielem placówki w której student zamierza zrealizować praktykę.
   Dokument ten po wypełnieniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przyjęcie studenta przez wymienioną w dokumencie placówkę na praktykę zawodową, co potwierdza swoim podpisem przedstawiciel placówki. Razem z wymienionymi wyżej dokumentami, student ma obowiązek przekazać do dziekanatu WPT wypełniony druk D01 i D03. Druk D03 jest harmonogramem przebiegu praktyki zawodowej, na którym chronologicznie należy wpisać wszystkie zaplanowane miejsca odbycia praktyk (zakłady pracy) i stanowiska, natomiast druk D01 jest prośbą Dziekana o przygotowanie danych do zawarcia porozumienia o realizację praktyk zawodowych, kierowana do placówki.

home image
  • 02a. Arkusz uzgodnień - szczegółowy program odbywania praktyki zawodowej dla studentów ETI – etap I Tutaj pobierz >>>
  • 02b. Arkusz uzgodnień - szczegółowy program odbywania praktyki zawodowej dla studentów ETI – etap II Tutaj pobierz >>>
  • 02c. Arkusz uzgodnień - szczegółowy program odbywania praktyki zawodowej dla studentów ETI – etap III Tutaj pobierz >>>
  • D03. Harmonogram odbywania praktyki programowej Tutaj pobierz >>>
  • D01. Prośba o zawarcie umowy z placówką o praktykę Tutaj pobierz >>>

   Po dostarczeniu ww dokumentów i pozytywnej weryfikacji placówki przez opiekuna uczelnianego w której student będzie odbywał praktyke, w dziekanacie opracowuje się na druku D05 treść porozumienia o realizacje praktyki wraz ze skierowaniem na praktyke na druku D06.
   Do wymienionego skierowania należy dołączyć skserowane szczegółowe programy praktyki zawodowej (załączniki 02a, 02b i 02c),
   W szczególnych przypadkach, kiedy z placówką jest podpisane długofalowe porozumienie o współpracy i kiedy możliwości placówki są w pełni znane opiekunowi uczelnianemu, wtedy możemy odstąpić od wyżej opisanych procedur i wystąpić do zakładu z prośbą o przyjęcie studenta (ów) na praktykę zawodową. Prośbę taką piszemy na druku D02 o nazwie "Prośba KPSW o przyjęcie studenta (ów) na praktykę w placówce z którą jest podpisane porozumienie o realizacji praktyk programowych".

  • D02. Prośba KPSW o przyjęcie studenta (ów) na praktykę w placówce z którą jest podpisane porozumienie o realizacji praktyk programowych Tutaj pobierz >>>

   Obowiązkowo przed skierowaniem studenta na praktykę należy sprawdzić, czy student przeszedł szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy i że ten fakt jest odnotowany w dokumencie o nazwie "Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy".
home image    Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 2004r. Kopie Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy złożyć w Dziekanacie WPT.
   Należy również pamiętać, że przed udaniem się na praktykę zawodową należy ubezpieczyć się od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w czasie trwania praktyki. Zalecane jest również wykupienie dodatkowo ubezpieczenia od OC (Odpowiedzialności Cywilnej).

   D05 Porozumienie o realizację Praktyki Zawodowej

   Jest to druk, który wypełniany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w dziekanacie. Podpisaną i opieczętowane Porozumienie o realizację praktyki zawodowej przekazuje się studentowi w celu dostarczenia do miejsca odbycia praktyki - zakładu pracy. Proszę wypełnić brakujące pola oraz wpisać aktualną datę do n/w dokumentu. Po podpisaniu przez stronę przyjmującą studenta, proszę jeden egzemplarz tej Umowy dostarczyć do dziekanatu. Równocześnie należy złożyć wszystkie obowiązkowe dokumenty na praktyki programowe.

   D06 Skierowanie na praktykę zawodową

   Skierowanie studenta na praktykę odbywa się na podstawie napisanego skierowania na druku D06. Dokument ten przygotowuje dziekanat WPT. Do skierowania, które otrzymuje student należy dołączyć uzgodnione na etapie wstępnym szczegółowe programy praktyki zawodowej (załącznik 02a, 02b i 02c) oraz w szczególnych przypadkach opis stanu zdrowia studenta (dotyczy studentów niepełnosprawnych, chorych lub w ciąży).
   Dostarczenie informacji o stanie zdrowia studenta przed rozpoczęciem praktyki zawodowej jest obowiązkiem studenta, który ten fakt potwierdza dostarczonymi zaświadczeniami lekarskimi złożonych przy rekrutacji na studia i innymi jakie pojawiły się w trakcie studiów. Dotyczy również tych studentów, którzy mają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności. Najczęściej informacje powinny dotyczyć przeciwskazań do m.in. pracy na wysokościach, pracy w pozycji przymusowej, pracy przy obsłudze maszyn oraz ograniczeń przy dźwiganiu ciężarów, chorobach narządów ruchu, skrzywień kręgosłupa, koordynacji ruchów, uczuleń, operacje serca i oczu, ciąża, anoreksja i itp.

home image

   D07 Wzór Elektronicznego dziennika praktyki zawodowej

   Prowadzenie dzienniczka praktyki zawodowej w wersji elektronicznej jest obowiązkiem wszystkich studentów skierowanych na praktyki zawodowe. Jest to podstawowy dokument, z którego należy się rozliczyć po zakończeniu praktyki zawodowej.
   W elektronicznym dzienniku praktyki zawodowej należy na bieżąco dokonywać opisu przebiegu praktyki zawodowej dla każdego dnia. Dziennik praktyki podlega kontroli i w tym celu lub na wezwanie należy przedstawić opiekunowi zakładowemu i opiekunowi uczelnianemu. Wersja elektroniczna dziennika praktyki zawodowej w trakcie praktyki zawodowej przechowywana jest na udostępnionym studentowi koncie Moodle. Dokonując opisu dnia roboczego, student szczególną uwagę powinien zwracać na zagadnienia związane z osiąganiem efektów kształcenia opisanych w szczegółowym programie praktyki (załącznik 02a, 02b i 02c).

   Dokumentem uzupełniającym do dziennika praktyki zawodowej jest karta pracy w której dokumentuje się czas pracy studenta podczas praktyki. Jest to dokument, który w wersji drukowanej należy zdać do dziekanatu WPT po zakończeniu praktyki zawodowej studenta.

  • D09. Karta pracy - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej podpisana przez opiekuna zakładowego Tutaj pobierz >>>

   D08 Sprawozdanie z odbytej praktyki wraz z wnioskami

   Złożenie sprawozdania z praktyki zawodowej jest obowiązkowe. Student przygotowuje sprawozdanie z praktyki zawodowej w którym dokonuje samooceny w zakresie stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Integralną częścią sprawozdania jest dziennik praktyki i karta pracy. Sprawozdanie studenta ocenia uczelniany opiekun praktyki, zwracając uwagę czy spełnione są wymagania umożliwiające zaliczenie efektów kształcenia wskazanych w programie praktyki.

   Sprawozdanie należy złożyć w Dziekanacie WPT.

   Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

   Dokumentami potwierdzającymi zakończenie praktyki zawodowej są wpisane do "Karty oceny praktyki zawodowej studenta" oceny, wystawione przez opiekuna zakładowego oraz opiekuna uczelnianego na drukach jak niżej.

  • D10a. Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta. Etap I Tutaj pobierz >>>
  • D10b. Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta. Etap II Tutaj pobierz >>>
  • D10c. Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta. Etap III Tutaj pobierz >>>

   Wypełnienie wymienionych wyżej dokumentów dotyczy wszystkich studentów kończących programowe praktyki zawodowe, przy czym należy zwracać uwagę, aby w wymienionych wyżej dokumentach były czytelne pieczątki i wypełnione wszystkie pozycje.

   Zaświadczenie z zakładu pracy (zwolnienie z części praktyki)

   Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części czasu trwania praktyki ze względu na pełnione merytoryczne funkcje w zakładzie pracy. Aby uzyskać częściowe zwolnienie z programowej praktyki, należy złożyć podanie z uwzględnieniem zakresu czynności na danym stanowisku pracy. Zwolnienie z praktyki obejmuje sytuacje, gdy student pracował lub pracuje w zakładzie pracy, który odpowiada zakresowi i programowi danej praktyki zawodowej. W takiej sytuacji do podania należy dołączyć: świadectwa pracy (jeżeli student posiada) - lub umowę o pracy.

   Odbycie praktyk w terminie wcześniejszym lub późniejszym, niż zakłada program studiów

   Dotyczy studentów, którzy zamierzają odbyć programową praktykę z wyprzedzeniem: co najmniej rocznym, w danym semestrze lub w późniejszym terminie.

   Jeżeli student uzyska zgodę Dziekana WPT na przyśpieszone lub późniejsze odbycie praktyki, należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą odbycia praktyki na danym roku studiów. Do n/w podania proszę załączyć: Szczegółowy program praktyki zawodowej (załącznik 02a, 02b i 02c) i Harmonogram odbycia praktyki (druk D03) w czasie trwania semestru. Dotyczy to składania właściwych dokumentów i uczestniczenia z odpowiednią grupą studentów w zebraniu informacyjnym i zapoznaniu się z zakresem BHP i P.poż. (obowiązkowe zapoznanie przed planową praktyką). Należy zgłosić się obowiązkowo w dziekanacie WPT i ustalić szczegóły techniczno - organizacyjne związane z w/w praktyką. Zaliczenie praktyki odbędzie się w tym roku, w którym powinna się odbyć planowo i są te praktyki umieszczone w karcie egzaminu/zaliczenia form zajęć / w karcie okresowych osiągnięć studenta. Późniejsze odbycie praktyki wiąże się z warunkowym wpisem na kolejny semestr.

   Możliwość odbycia praktyki w KPSW Jelenia Góra

   Zgody udziela Dziekan WPT. Praktyki należy odbyć w innych miejscach niż laboratoria jednostek organizacyjnych KPSW w Jeleniej Górze. Wykaz miejsc odbycia praktyki, będzie udostępniony w zakładce: Dla studentów / Adresy, Wykazy miejsc na Praktyki Programowe. Do podania należy załączyć pisma potwierdzające prośbę (powód) motywacji danego studenta np. możliwość samodzielnego wykonania analiz lub np. odmowę przyjęcia studenta na praktykę z terenu. Praktyki nie można odbyć w jednostkach WPT.

   Inny termin zaliczenia praktyk niż wyznaczony, dla danego roku

   Składają tylko studenci, którzy mają uzasadnione powody na ustalenie dodatkowego - drugiego terminu zaliczenia praktyk. Pierwszy termin zaliczenia praktyk przewidziany jest w czasie trwania sesji jesiennej. Jeżeli student nie przystąpi w wyznaczonym pierwszym terminie do zaliczenia praktyk, to otrzyma pierwszą ocenę niedostateczną. Zbyt późno złożone podanie nie będzie rozpatrywane przez specjalistę ds. praktyk zawodowych WPT. Do podania można dołączyć dokumenty potwierdzające prośbę studenta. Po uzyskaniu zgody proszę zapisać się na konkretny termin zaliczenia praktyk.

   Uwaga Odbyta praktyka bez Skierowania i prozumienia (zgody) z Uczelni jest nieważna

   Aby uznać taką praktykę za ważną, należy napisać podanie i uzyskać pozytywną zgodę Kierownia ETI i opiekuna uczelnianego. W podaniu należy, wyjaśnić powód odbycia praktyki bez jej wcześniejszego zgłoszenia w Dziekanacie WPT. Należy najpierw złożyć dokumenty potwierdzające chęć odbycia praktyki a potem odebrać skierowanie i inne dokumenty z Działu Praktyk. Do niniejszego podania należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające odbycie i zakończenie praktyki. Student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i przeszkolony z BHP i P.Poż. w czasie odbywania praktyki.