Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Wykaz obowiązujących dokumentów

   Jest to wykaz wzorcowych druków dokumentów (obowiązkowych i wg potrzeb), posiadających swoje oznaczenia (symbole), które można pobrać na poszczególnych etapach praktyki zawodowej studenta i po wypełnieniu wykorzystać jako dokument rozliczeniowy na etapie wyboru placówki oraz rozliczenia praktyki zawodowej studenta.

home image
 • Zbiorcze zestawienie wymaganych dokumentów podczas wyboru, realizacji i rozliczenia praktyki Tutaj pobierz >>>

   I. Wybór i wyszukiwanie miejsc odbycia praktyk (wg potrzeb):

 • Adresy, Wykaz miejsc na Praktyki Programowe tj. zakładka na stronie praktyk.
 • D01. Prośba studenta do wydziałowego specjalisty ds. praktyk o zawarcie umowy z placówką o praktykę Tutaj pobierz >>>
 • 02a. Arkusz uzgodnień - szczegółowy program odbywania praktyki zawodowej dla studentów ETI – etap I Tutaj pobierz >>>
 • 02b. Arkusz uzgodnień - szczegółowy program odbywania praktyki zawodowej dla studentów ETI – etap II Tutaj pobierz >>>
 • 02c. Arkusz uzgodnień - szczegółowy program odbywania praktyki zawodowej dla studentów ETI – etap III Tutaj pobierz >>>
 • D02. Prośba KPSW o przyjęcie studenta (ów) na praktykę w placówce z którą jest podpisane porozumienie o realizacji praktyk programowych Tutaj pobierz >>>

   II. Obowiązkowe dokumenty przed rozpoczęciem praktyki programowej:

 • D03. Opracowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu odbywania praktyki programowej Tutaj pobierz >>>
 • Kserokopia polisy lub karty potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia NNW (obowiązkowo).
 • D05. Porozumienie o Realizację Praktyki Zawodowej Tutaj pobierz >>>
 • Opis stanu zdrowia studenta przed rozpoczęciem praktyki (dotyczy tylko studentów, którzy są: niepełnosprawni, chorzy lub są w ciąży, itp.), (wg potrzeb).

   Dodatkowo należy przed rozpoczęciem praktyki programowej;

 • Zapoznać się z ogólnym regulaminem BHP i ppoż. w Dziekanacie WPT.
 • Studenci, którzy nie ubezpieczyli się od NNW za pośrednictwem WPT, powinni złożyć kopię zawartego ubezpieczenia od NNW.
 • Studenci, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, powinni złożyć, kopię zawartego ubezpieczenia od OC – odpowiedzialność cywilnej z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Studenci, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, powinni wystąpić do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ i złożyć jej kopię w Dziekanacie – więcej w zakładce: Dla studentów – Ubezpieczenie studentów – plik: Ubezpieczenie zagranicą (wg potrzeb).

   III. Odbiór dokumentów z Dziekanatu w celu odbycia praktyki (obowiązkowo):

 • D06. Skierowanie na praktykę zawodową Tutaj pobierz >>>
 • D07. Wzór Dzienniczka Praktyk (do pobrania ze strony internetowej) Tutaj pobierz >>>
 • Ksero uzgodnionych szczegółowych programów odbywania praktyki zawodowej, załącznki 02a, 02b, 02c.
 • Zapoznać się z regulaminem odbywania praktyki programowej.
 • Odbiór podpisanego Porozumienia o realizację praktyki zawodowej.

   IV. Zakończenie praktyki, złożenie dokumentów w Dziekanacie i zapisanie się na konkretny termin zaliczenia praktyki (obowiązkowo):

 • D08. Sprawozdanie z odbytej praktyki wraz z wnioskami Tutaj pobierz >>>
 • D09. Karta pracy - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej podpisana przez opiekuna zakładowego Tutaj pobierz >>>
 • D10a. Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta. Etap I Tutaj pobierz >>>
 • D10b. Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta. Etap II Tutaj pobierz >>>
 • D10c. Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta. Etap III Tutaj pobierz >>>
 • Zaświadczenie z zakładu pracy, jeżeli student był zwolniony z części praktyki, wg potrzeb).
 • D07. Wypełniony dziennik praktyk (proszę w wersji elektronicznej przesłać na udostępnione na Moodle konto).

   V. Inne dodatkowe dokumenty (wg potrzeb):

 • Odbycie praktyk w terminie wcześniejszym lub późniejszym, niż zakłada program studiów.
 • Możliwość odbycia praktyki na Wydziale/Zakładzie ETI.
 • Inny termin zaliczenia praktyk niż wyznaczony, dla danego roku.
 • Odbyta praktyka bez Skierowania i Umowy (zgody) Uczelni jest nieważna.

   VI. Obowiązkiem studenta w dniu zaliczenia praktyk jest przestrzeganie poniższej procedury (obowiązkowo):

 • Na zaliczenie z praktyk proszę przynieść w/w dokumenty.
 • Po zakończeniu zaliczenia praktyk, student powinien sprawdzić czy w/w dokumenty są dostarczone do dziekanatu.