Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Wykaz obowiązujących dokumentów

   Jest to wykaz wzorcowych druków dokumentów (obowiązkowych i wg potrzeb), posiadających swoje oznaczenia (symbole), które można pobrać na poszczególnych etapach praktyki zawodowej studenta i po wypełnieniu wykorzystać jako dokument rozliczeniowy na etapie wyboru placówki oraz rozliczenia praktyki zawodowej studenta.

home image

   I. Wybór i wyszukiwanie miejsc odbycia praktyk. Obowiązkowe dokumenty przed rozpoczęciem praktyki:

 • Wyboru miejsca odbywania praktyki student dokonuje samodzielnie korzystając z wykazu miejsc na Praktyki Programowe, udostępniony w regulaminie odbywania praktyki zawodowej lub też wg. osobistego poszukiwania firmy, która spełnia wymagania określone w arkuszach uzgodnień udostępnionych niżej.
 • Przed przystąpieniem do praktyki, student wraz z zakładowym opiekunem praktyk opracowują szczegółowy program praktyki w postaci arkusza uzgodnień (druk 02a, 02b lub 02c) oraz szczegółowy harmonogram praktyki (druk D03).
 • Czynności mające na celu opracowanie szczegółowego programu praktyki, harmonogramu praktyki oraz podpisania porozumienia o realizacje praktyki (druk D05), należy zakończyć na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Tutaj do pobrania dokumenty uruchamiające praktykę zawodową.

 • Arkusze uzgodnień
  • Harmonogramu odbywania praktyki programowej - druk D03 Tutaj pobierz >>>
  • Porozumienie o Realizację Praktyki Zawodowej - druk D05 Tutaj pobierz >>>
  • Opis stanu zdrowia studenta przed rozpoczęciem praktyki (dotyczy tylko studentów, którzy są: niepełnosprawni, chorzy lub są w ciąży, itp.), (wg potrzeb).

     Dodatkowo należy przed rozpoczęciem praktyki programowej;

  • Zapoznać się z ogólnym regulaminem BHP i ppoż. w Dziekanacie WPT.
  • Studenci, którzy nie ubezpieczyli się od NNW za pośrednictwem WPT, powinni złożyć kopię zawartego ubezpieczenia od NNW.
  • Studenci, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, powinni złożyć, kopię zawartego ubezpieczenia od OC – odpowiedzialność cywilnej z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  • Studenci, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, powinni wystąpić do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ i złożyć jej kopię w Dziekanacie – więcej w zakładce: Dla studentów – Ubezpieczenie studentów – plik: Ubezpieczenie zagranicą (wg potrzeb).
  • Posiadać ksero uzgodnionych szczegółowych programów odbywania praktyki zawodowej, załącznki 02a, 02b, 02c.
  • Odbebrać podpisane Porozumienie o realizację praktyki zawodowej.

     III. W trakcie odbywania praktyki zawodowej student jest zobowiazany na bieżąco prowadzić dziennik praktyki oraz kartę pracy na wzorach udostepnionych niżej:

  • Dzienniczka Praktyk - druk D07 (do pobrania ze strony internetowej) Tutaj pobierz >>>
  • Karta pracy - druk D09 - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej podpisana przez opiekuna zakładowego Tutaj pobierz >>>
  • Obowiązkowo - należy dla praktyk odbywanych dłużej jak miesiąc, przesłać na moodle wersje elektroniczną prowadzonego dzienniczka praktyk

     IV. Zakończenie praktyki, to czynności które obejmują zatwierdzenie przez opiekuna uczelnianego dokumentów i złożenie ich w Dziekanacie, zgodnie z wykazem zamieszczonym niżej:

  • Sprawozdanie z odbytej praktyki wraz z wnioskami - druk D08 Tutaj pobierz >>>
  • Karta pracy - druk D09 - potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej podpisana przez opiekuna zakładowego Tutaj pobierz >>>
  • Dla etapu I - Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta - druk D10a Tutaj pobierz >>>
  • Dla etapu II - Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta - druk D10b Tutaj pobierz >>>
  • Dla etapu III - Karta oceny praktyki programowej studenta, wraz z opinią zakładowego opiekuna praktykanta - druk D10c Tutaj pobierz >>>
  • Zaświadczenie z zakładu pracy, jeżeli student był zwolniony z części praktyki, wg potrzeb).

     V. Inne dodatkowe dokumenty (wg potrzeb):

  • Odbycie praktyk w terminie wcześniejszym lub późniejszym, niż zakłada program studiów.
  • Możliwość odbycia praktyki na Wydziale/Zakładzie ETI.
  • Inny termin zaliczenia praktyk niż wyznaczony, dla danego roku.
  • Odbyta praktyka bez Skierowania i Umowy (zgody) Uczelni jest nieważna.

     VI. Obowiązkiem studenta w dniu zaliczenia praktyk jest przestrzeganie poniższej procedury (obowiązkowo):

  • Na zaliczenie z praktyk proszę przynieść w/w dokumenty.
  • Po zakończeniu zaliczenia praktyk, student powinien sprawdzić czy w/w dokumenty są dostarczone do dziekanatu.