POWRÓT

NAUKA O MATERIAŁACH

Ćwiczenie projektowe


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Sposób realizacji projektu
Dokumentacja projektu

 

Sposób realizacji projektu

   
 • Tematy indywidualnych projektów ustalone zostaną na ćwiczeniach przez prowadzącego.
 • Podczas pisania projektu należy konsultować swoje poczynania z prowadzącym ćwiczenia na laboratorium lub godzinach konsultacji.
 • Określić ograniczenia projektowe oraz inne uwarunkowania wpływające na rozwiązania materiałowo-technologiczne.
 • Korzystając z udostępnionych na stronie wykresów Ashbiego i wskaźników funkcjonalności, dokonać przeglądu możliwych do zastosowania materiałów.
 • Wybrać materiał i technologie jego obróbki dające najkorzystniejsze właściwości wybranego elementu.

   Dobierając możliwe do zastosowania materiały, należy postępować zgodnie z niżej przedstawionym algorytmem.

 • Ustalenie cechy podlegającej optymalizacji.
 • Wyprowadzenie równania cechy w postaci przedstawiającej wymagania funkcjonalne (uwzględniające cechy geometryczne, funkcjonalne i materiałowe) – funkcja celu.
 • Ustalenie ograniczeń projektowych.
 • Wyprowadzenie równań przedstawiających ograniczenia projektowe.
 • Ustalenie zmiennych swobodnych (niewyszczególnionych w projekcie).
 • Podstawienie zmiennych swobodnych wyliczonych z (d) do równania (b).
 • Pogrupowanie zmiennych w trzy zbiory: funkcjonale (obciążenia, ugięcia…), geometryczne (wymiary, momenty bezwładności przekrojów …) i materiałowe (własności).
 • Odczytanie wskaźnika funkcjonalności M.

   Możliwe do zastosowania wielkości charakteryzujące sztywność materiałów.

 • E – moduł Younga
 • Prawo Hook'a   σ = E * ε
 • G – moduł ścinania   τ = G * γ
 • K – moduł ściśliwości   p = -K * Δ

   Wymagania, które musi spełniać każdy projektowany element.

 • Wymagania funkcjonalne F
 • Cechy geometryczne G
 • Właściwości materiału M
 • Trzy wymagania, które musi spełniać każdy projektowany element: tj. p = f (F,G,M)
 • Optymalny projekt ma zapewnić minimalizowanie lub maksymalizowanie p
 • Można tego dokonać po przekształceniu p = f (F,G,M) do postaci p = f1(F) * f2(G) * f3(M)

Do góry


 

Dokumenty do rozliczenia projektu

   
 • Definicje elementu wraz z jego szkicem, na którym umieszczone są główne gabaryty oraz wymiary.
 • Analiza warunków pracy (środowisko, w jakim dany element pracuje, temperatura pracy, naprężenia, jakim jest on poddawany).
 • Przegląd różnego rodzaju materiałów inżynierskich, z których detal może być wykonywany (podstawowe własności materiałów).
 • Opis wybranego materiału wraz z jego oznaczeniami wg norm europejskich lub branżowych.
 • Określenie wybranych technologii przetwarzania materiału z półwyrobu w gotowy detal (odlewnictwo, przeróbka plastyczna, obróbka skrawaniem).
 • Opis podstawowych procesów technologicznych występujących podczas produkcji gotowego detalu (obróbka cieplna, cieplno – chemiczna, galwaniczna).
 • Szacunkowe obliczenia kosztów materiału z uwzględnieniem odpadów.
 • Szacunkowe obliczenia kosztów wytworzenia jednego detalu, należy uwzględnić wielkość produkcji, koszty roboczogodziny.
 • Porównanie ceny detalicznej oferowanej przez firmę produkującą dany detal z kosztami obliczonymi w punkcie 7 i 8.

Do góry


   

 

 (C) 2010 - 2019 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved