Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów będący wypadkową wielu dyscyplin naukowych skupiający w sobie zagadnienia zarówno z zakresu nauk: społecznych jak i humanistycznych. W jego obszarze mieści się wiedza o: historii i współczesnych tendencjach rozwojowych światowych systemów medialnych, procesie powstawania tekstów medialnych, sposobach ich analizy, interpretacji, regułach kompozycji i odbioru, zasadach zarządzania mediami, etyce mediów, normach prawnych obowiązujących współczesnego dziennikarza, roli nowych technologii komunikacyjnych w budowaniu współczesnego systemu medialnego, strukturze, historii, procesach rozwojowych, ekonomicznych, odmianach, normach i sposobach badania mediów.
home image    Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o najnowsze badania naukowe i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Student będzie miał możliwość skorzystania z nowoczesnej oferty edukacyjnej oraz dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej (m.in. zinformatyzowanych sal, studia radiowego, sprzętu telewizyjnego oraz bogatego księgozbioru Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej).
   Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW jest jednym z przedmiotów realizowanych na kierunku, a celem jest;

  • Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z podstaw grafiki komputerowej, sposobach jej przygotowania do druku i wykorzystania na stronach internetowych.
  • Zapoznanie studentów z wybranymi narzędziami do tworzenia layoutu i wyglądu strony internetowej, oraz z narzędziami i technikami stosowanymi do obróbki obrazów.
  • Nauczyć studentów praktycznego posługiwania sie wybranymi narzędziami do tworzenia kreacji wizualnych.

Aktualności

  • 24.02.2021 - początek kształcenia z przedmiotu Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW
  • Terminy zajęć - 24.02, 10.3, 24.03, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06.2021