Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Dyplomowanie

   Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia praktycznego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Inżynierską pracę dyplomową powinno charakteryzować w szczególności:

 • Wykazanie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
 • Wykazanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowanym z wykorzystaniem współczesnych narzędzi działania inżynierskiego, w tym technik komputerowych.
 • Mniejszy ładunek teoretyczny, w przypadku prac badawczych, za to z większym ukierunkowaniem na praktyczne wykorzystanie umiejętności inżynierskich.

Treść pracy powinna być podzielona na następujące części:

 • Wstęp (wprowadzenie) – zawierający głównie uzasadnienie wyboru rozwiązywanego problemu.
 • Cel i zakres pracy.
 • Przegląd aktualnego stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu ze szczególnym uwzględnieniem literatury międzynarodowej.
 • Sformułowanie i rozwiązanie zadania projektowego, technologicznego, organizacyjnego lub badawczego.
 • Wnioski szczegółowe i uogólnione zawierające dyskusje z przywołanymi uprzednio teoriami i koncepcjami.
 • Bibliografię składająca się z pozycji cytowanych i mających swoje odniesienie do przywoływanych w pracy treści teoretycznych, analiz badań itp.
 • Wykaz tematów prac dyplomowych  Wykaz »»» 
 • Zestawienie zadań dyplomowych  Zestawienie »»» 
 • Pisanie pracy inżynierskiej (projektu)  Wskazówki »»»