POWRÓT

SEMESTR I

DZIAŁY CHEMII


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Chemia ogólna
Chemia nieorganiczna
Chemia organiczna
Chemia fizyczna


 

Chemia ogólna

   


Chemia ogólna jest chemią opisującą najbardziej ogólne i podstawowe prawa chemiczne, jak prawo zachowania masy, prawo stałości składu, prawo wielokrotności składu, prawa gazowe, i inne. Do chemi ogólnej zalicza się też niekiedy skrótowo ujęte prawa chemii fizycznej.

Do góry


 

Chemia nieorganiczna

   

Chemia nieorganiczna jest chemią wszystkich pierwiastków za wyjątkiem związków węgla, będących przedmiotem badań chemii organicznej. Aby poznać chemię nieorganiczną niezbędna jest znajomość budowy atomu, teorii wiązan chemicznych i teorii opisujących zjawiska towarzyszące przemianom chemicznym.
Podstawowe klasy związków nieorganicznych to:

 • pierwiastki, wśród których wyróżniamy gazy atomowe (He, Ne) lub cząsteczkowe (O2, N2), cząsteczkowe substancje stałe (diament, grafit, S8) oraz metale stałe lub ciekłe (Fe, Na, Hg),
 • związki jonowe, którymi są sole (NaCl), wodorotlenki (NaOH), kwasy (HNO3) i tlenki metali (CaO, Na2O),
 • związki cząsteczkowe, którymi są tlenki niemetali (NO, SO2, CO2).

Z ok 2500 związków nieorganicznych, uważanych za dość ważne, około 50% stanowią związki zawierające pierwiastki niemetaliczne związane z tlenem. A jeżeli do tego doliczymy połączenia metalu z tlenem to okazuje się, że w zdecydowanej większości chemia nieorganiczna zajmuje się związkami tlenu z innymi pierwiastami. Podstawowe klasy związków nieorganicznych to tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i inne (wodorki, węgliki).. Podstawowymi związkami są tlenki z których na drodze reakcji chemicznych otrzymujemy pozostałe związki nieorganiczne.h.

Do góry


 

Chemia organiczna

   


Chemia organiczna koncentruje się wyłącznie na związkach pierwiastka węgla (z wyjątkiem tlenków węgla, kwasu węglowego i węglanów, karbidu i niektórych prostych związków węgla), właściwościami i reakcjami chemicznymi. Jest to bardzo obszerny dział chemii, gdyż liczba związków organicznych dotychczas poznanych i opisanych w literaturze chemicznej przekracza milion. Wiele związków organicznych wyodrębniono z organizmów żywych a jeszcze więcej zsyntetyzowano w pracowniach chemicznych.
Do roku 1828 wielu chemików uważało, że substancji organicznych (kwas octowy, mocznik, etanol) pochodzących od organizmów żywych nie można zsyntetyzować a to co obserwujemy powstaje dzięki sile życiowej. Było to podstawą pierwotnego podziału substancji na nieorganiczne i organiczne. Dopiero w 1828 roku F.Wohler podważył ten pogląd, otrzymując z cyjanianu amonu (substancji nieorganicznej) mocznik, znany już wówczas składnik moczu, a więc produkt przemian metabolicznych w organizmach zwierzęcych.
Prawie wszystkie związki pochodzące od organizmów żywych odznaczają się tym, że ich cząsteczki zawierają atomy węgla. Atomy węgla mogą łączyć się ze sobą tworząc struktury liniowe, rozgałezione i cykliczne. Do atomów węgla tworzących te łańcuchy i pierścienie mogą przyłączać się inne atomy, głównie:

 • wodoru,
 • tlenu,
 • azotu,
 • siarki,
 • fosforu,
 • fluoru,
 • chloru,
 • bromu,
 • jodu,
 • i wiele innych pierwiastków.

Do góry


 

Chemia fizyczna

   


Chemia fizyczna to jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce.
Działy:

 • Termodynamika chemiczna - wyjaśnia wymianę energii w reakcjach chemicznych,
 • Kinetyka chemiczna - wyjaśnia wpływ różnych czynników na szybkość przebiegu reakcji chemicznych,
 • Elektrochemia - wyjaśnia mechanizmy wzajemnego przekształcenia energii chemicznej i elektrycznej.

Do góry


   

 

 (C) 2019 - 2020 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved