POWRÓT

SEMESTR II

PRACOWNIA CHEMICZNA


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Warunki bezpieczeństwa w pracowni chemicznej
Zasady uzyskania zaliczenia laboratorium z chemii

 

Warunki bezpieczeństwa

   

W pomieszczeniach w których przeprowadzane są eksperymenty, należy zachwać szczególną ostrozność a to z uwagi na obecność substancji o właściwościach parzących, toksycznych, palnych i wybuchowych. Dlatego w czasie eksperymentów należy przestrzegać następujących zasad;

 • dostęp do laboratorium mozliwy jest tylko w obecności prowadzącego ćwiczenia,
 • w czasie wykonywania ćwiczeń studenci powinni ściśle podporządkować się poleceniom prowadzącego ćwiczenia,
 • prowadzący zajęcia w laboratorium ma obowiązek zapoznania studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • droga ewakuacji w przypadku pożaru powinna być znana,
 • trzeba znać miejsce przechowywania i sposób obsługi sprzetu przeciwpożarowego,
 • student może przystąpić do wykonywania ćwiczeń jeśli zaliczy wiadomości z zakresu BHP,
 • podczas pracy w laboratorium studenci powinni być ubrani w fartuchy laboratoryjne.
 • studenci mają obowiązek uporządkowania stanowiska pracy po zakończeniu ćwiczeń,
 • w przypadku uszkodzenia sprzętu i aparatury studenci powinni powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia,
 • otwarte zawory gazowe, zapach gazu, uszkodzone gniazda elektryczne, a także o innych niebezpieczeństwach należy bezwłocznie informowac prowadzącego ćwiczenia,
 • dotykanie przyrządów, chemikaliów, przełączników bez prowadzącego ćwiczenia jest zabronione
 • włączanie urządzeń elektrycznych lub otwieranie zaworów gazowych jest dopuszczalne tylko na polecenie prowadzącego ćwiczenia,
 • miejsce i zawartość apteczki podręcznej muszą być znane
 • eksperymenty, w trakcie których wydzielają się gazy lub pary toksyczne, szkodliwe, żrące lub drażniące, należy wykonywać dokładnie według wskazówek prowadzącego ćwiczenia,
 • pipetowanie ustami jest zabronione
 • na polecenie prowadzącego ćwiczenia należy stosować okulary ochronne,
 • w pomieszczeniach, w których przeprowadzane są eksperymenty, nie należy jeść, palić, malować się itp.

Udzielanie pierwszej pomocy

 • W przypadku zatrucia substancjami gazowymi (chlorowodór, siarkowodór, chlor, amoniak, dwutlenek siarki, tlenki azotu) należy osobę poszkodowaną umieścić na świeżym powietrzu. Jako odtrutkę podać duće ilości mleka,
 • w przypadku połknięcia wodorotlenku sodu lub potasu, należy wypić duże ilości wody z dodatkiem kwasu octowego, mlekowego lub winowego.
 • przy zatruciu kwasami podać duże ilości wody, węgiel aktywny lub mleko,
 • oparzenia płomieniem, rozgrzanym palnikiem należy zwilżyć alkoholem i posmarować maścią borną lub tranową,
 • miejsce oparzone stężonymi kwasami należy osuszyć, przemyć silnym strumieniem wody i 5% roztworem wodorowęglanu sodu,
 • miejsca oparzone zasadami należy przemyć obficie wodą a następnie 1% kwasem octowym, cytrynowym lub winowym,
 • miejsca skaleczone należy zdezynfekować i zabezpieczyć jałowym opatrunkiem,
 • w przypadku silnego krwawienia nałożyć powyżej rany opaskę uciskową,
 • w każdym z w/w przypadków po udzieleniu pierwszej pomocy należy bezwzględnie udać się do lekarza.

Chemikalia przechowuje się w pojemnikach dostarczanych przez handel lub producenta. Na wszystkich pojemnikach w których przechowywane są substancje niebezpieczne należy nanieść odpowiednie oznaczenie w postaci piktogramów (patrz tabela).

Symbol

Oznaczenie

Klasyfikacja

Opis

C

Żrący

Substancje, które mogą uszkadzać lub podrażniać skórę, naskórek, oczy i drogi oddechowe

Xi

Drażniący

Substancje, które mogą uszkadzać lub podrażniać skórę, naskórek, oczy i drogi oddechowe

F+

Substancje bardzo łatwo zapalne

Są to ciecze z temperaturą zapłonu znacznie poniżej 0oC i temperaturze wrzenia poniżej 35oC, substancje gazowe i mieszaniny, które w warunkach normalnych zapalają się wskutek kontaktu z powietrzem

F

Substancje łatwo zapalne

Są to ciecze z temperaturą zapłonu znacznie poniżej 21oC ale nie bardzo łatwo zapalne. Substancje stałe i mieszaniny, które wskutek krótkotrwałego oddziaływania zródła zapłonu łatwo zapalają się i po odsunięciu zródła zapłonu palą się lub zarżą.

N

Substancje szkodliwe dla środowiska

Substancje lub produkty wywierające ujemny wpływ na wodę, ziemię, powietrze, klimat, zwierzeta, rośliny lub mikroorganizmy.

Xn

Szkodliwa dla zdrowia

Substancje, kltóre po połknięciu, wdychaniu lub kontakcie ze skórą, wywołują ciężkie szkody na zdrowiu mogące niekiedy prowadzić do zgonu (duże ilości są szkodliwe.

T+

Bardzo toksyczny

Substancje, kltóre po połknięciu, wdychaniu lub kontakcie ze skórą, wywołują ciężkie szkody na zdrowiu mogące niekiedy prowadzić do zgonu (bardzo małe ilości są szkodliwe).

T

Toksyczny

Substancje, kltóre po połknięciu, wdychaniu lub kontakcie ze skórą, wywołują ciężkie szkody na zdrowiu mogące niekiedy prowadzić do zgonu (małe ilości są szkodliwe).

O

Podtrzymuje palenie

Substancje zdolne do spowodowania lub podtrzymania pożarów lub zapalenia substancji palnych lub utworzenia z nimi mieszanek wybuchowych.

E

Substancja wybuchowa

Substancje, które na wskutek uderzenia, potarcia, działania ognia lub zastosowania innych zródeł zapłonu mają właściwości wybuchowe.

Do góry


 

Zasady uzyskania zaliczenia laboratorium z chemii

   

Na każdych zajęciach student oceniany jest w trzech kategoriach:

 • Przygotowanie teoretyczne do zajęć. Kolokwium sprawdzające na na każdych zajęciach. Możliwe oceny od 2.0 do 5.0
 • Ocena za odpowiedzi indywidualne - znajomość scenariusza, sprawność przeprowadzania ćwiczenia, wiedza dotycząca jego realizacji, uzyskane rezultaty.
 • Ocena sprawozdania z poprzedniego laboratorium, na którą składa się:
  • Merytoryczna poprawność treści zawartych w sprawozdaniu,
  • Zgodność przeprowadzonego ćwiczenia z instrukcjami do laboratorium,
  • Zakres przeprowadzonych testów i badań,
  • Udokumentowanie przeprowadzonych testów i badań poprzez właściwe notatki lub zrzuty ekranu,
  • Czytelne wyodrębnienie informacji i danych badanych na ćwiczenich,
  • Opracowanie statystyczne danych zebranych na laboratorium,
  • Wnioski z przeprowadzonego laboratorium na podstawie tych danych,
  • Starannośćć i estetyka wykonania sprawozdania.

Do góry


   

 

 (C) 2010 - 2013 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved